Ohlášky 25. 10. 2020

Ohlášky 25. 10. 2020

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
chceme Vás takto formou online ohlášek informovat o aktuálním sborovém dění.

Veřejné bohoslužby se v době nouzového stavu nekonají. Určitě se to týká i příští neděle 1. listopadu, ale dost pravděpodobně se to bude týkat ještě i dalších nedělí. O obnovení bohoslužeb Vás budeme neprodleně informovat.

Každou neděli v 10:00 ovšem zapínáme kostelní zvony na oslavu dne Kristova vzkříšení a jako znamení, že neděle je –  ačkoliv se zrovna nemůžeme společně scházet.

Doufáme, že jste si nezapomněli seřídit správný středoevropský čas 🙂

V době nouzového stavu samozřejmě odpadají i všechna pravidelná shromáždění v týdnu.  Konfirmační cvičení je ale každý pátek od 15:30 online. Stejně tak se online schází mládežníci  – každý pátek od 17:30.

V sobotu 31. října jsme zváni, abychom se připojili k akci „Rozsviťme Huslenky“.  Jako křesťané tím zároveň můžeme vyjádřit důvěru, že i navzdory nynějšímu soumračnému času s nadějí vyhlížíme Světlo.

31.října také slavíme Den Reformace. Právě v tento den (roku 1517) zveřejnil Martin Luther svých 95 tezí, v nichž shrnul své pochopení pravého křesťanského života. S vděčností si připomínáme dílo Martina Luthera, jeho předchůdců i následovníku. A hrdě se hlásíme k reformačním zásadám, které byly právě Lutherem jasně zformulovány: Člověk je spasen (zachráněn)  z Boží milosti, nikoliv pro své zásluhy. Dárcem spásy člověka je jedině Kristus. Pravdu o Bohu a Kristu poznáváme jedině z Bible, skrze svoji víru. Jedině Bohu patří všechna sláva a čest (Soli Deo gloria).

 

V pátek 23. října jsme se při pohřebních bohoslužbách naposledy rozloučili se sestrou Jarmilou Kalnou. Všechny zarmoucené svěřujeme v modlitbách do Boží ochrany.

Děkujeme za dar 1000 Kč, který jsme při příležitosti pohřbu od rodiny Kalných přijali.

Poslední říjnovou neděli se v celé církvi tradičně koná sbírka na Jubilejní toleranční dar. V průvodním dopise sbírky synodní rada píše mimo jiné toto:

„Sbírka se koná v říjnu jako připomínka Tolerančního patentu, kdy císař Josef II. dal roku 1781 našim předkům ve víře náboženskou svobodu. Svoboda víry a náboženská svoboda není samozřejmá věc. Pamatujeme na doby, kdy tato svoboda byla pošlapána a také dnes je třeba připomínat, že církve přinášejí do života společnosti mnoho dobrého a pozitivního.

Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že správu svých věcí máme ve svých rukou a k tomu patří rovněž péče o naše budovy, kostely a fary. A také se někdy najde sbor, který má odvahu pustit se do stavby nové, ať už pro bohoslužby, práci s dětmi a mládeží nebo pro sociální projekty.

Fond Jubilejního tolerančního daru slouží pro bezúročné půjčky sborům, které tyto prostředky potřebují. Je to v dnešní době malý zázrak mít možnost si půjčit peníze a neplatit nejen „nekřesťanský“, ale vůbec žádný úrok. V letošním roce byly z fondu JTD poskytnuty půjčky sborům v Libčicích nad Vltavou, Kateřinicích, Velké Lhotě, Libici nad Cidlinou a povšechnému sboru v celkové výši 2 989 743 Kč.“

Jelikož nemůžeme nyní konat klasickou chrámovou sbírku, rozhodli jsme se na Jubilejní toleranční dar (JTD) poslat ze sborového účtu 1000 Kč.

Připomínáme možnost platit salár i posílat dary na účet našeho sboru č. 129663139/0300

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, ve středu 28. října –  byť za zavřenými dveřmi –  oslavíme výročí vzniku naší republiky. Společně se všemi křesťany se můžeme i letos připojit k Modlitbám za domov, které připravuje Ekumenická rada církví v ČR:

Všemohoucí Bože,
doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče,
že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu,
že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama,
a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty.
Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu,
vždyť Ty jsi Světlem světa,
jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.
Vlij do našich srdcí lásku a naději,
daruj nám pokoj, v této nelehké době,
posiluj nás v těžkých chvílích našeho života
a osvoboď nás od strachu.
Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy,
buď útěchou všem, kteří trpí
a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity.
Žijeme v jednom společném domově,
který stvořily tvé ruce a který jsi nám dal do správy.
Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi.
Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.
V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 

 

 

Comments are closed.