Ohlášky 1. 11. 2020

Ohlášky 1. 11. 2020

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
chceme Vás takto formou online ohlášek informovat o aktuálním sborovém dění.

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu se až do odvolání veřejné bohoslužby ani v našem sboru nekonají.  

Každou neděli v 10:00 ovšem zapínáme kostelní zvony na oslavu dne Kristova vzkříšení a jako znamení, že neděle je –  ačkoliv se zrovna nemůžeme společně scházet.

Tématem nedělní školy na tuto neděli je vyprávění o Jákobově a Josefě pohřbu, které nás uvádí do závěrečného období církevního roku, v němž je pozornost věnována pomíjivosti lidského života a posledním věcem.  Témata nedělní školy můžete průběžně sledovat na stránkách https://katecheze.evangnet.cz/

V době nouzového stavu samozřejmě odpadají i všechna pravidelná shromáždění v týdnu.  Konfirmační cvičení je ale každý pátek od 15:30 online. Stejně tak se online schází mládežníci  – každý pátek od 17:30.

K objednání na faře je nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů a modliteben naší církve. Jeho cena se podle počtu objednaných kusů bude pohybovat mezi 60 -80 Kč za kus.

I letos můžete podpořit středisko Diakonie Rolnička zakoupením výrobků z chráněné dílny. Výtěžek prodejní akce ČCERolniČCE jde na podporu klientů střediska se zdravotním postižením. Výrobky si můžete objednávat zde: https://www.eshop.rolnicka.cz/cce-rolnicce

Připomínáme možnost platit salár i posílat dary na účet našeho sboru č. 129663139/0300

Včera večer –  v sobotu 31. října –  jsme se přidali k akci ROZSVIŤME HUSLENKY.  Navzdory tomuto poněkud ponurému času s nadějí vyhlížíme světlo!

 

Na závěr si přečtěte pozdrav a přímluvnou modlitbu synodní rady: 

Sestry a bratři v Kristu, přátelé,

v čase Díkčinění za úrodu si připomínáme, jak mnoho nám Bůh dává. A v téže době, kvůli úzkosti z nemoci covid-19, přicházíme o mnohé, nač jsme byli zvyklí.

V důvěře v Boží péči o své stvoření myslíme na ty, kdo v těchto dnech s nemocí bojují. Na ty, jejichž nejbližší zemřeli. Myslíme na sbory naší církve, jak se ve svých podmínkách vyrovnávají se situací nouzového stavu.

Povzbuzujeme vás všechny, kdo společenství sboru tvoříte. Faráře a farářky, kurátory a kurátorky, presbytery a presbyterky, spolu s nimi i vás všechny, kdo máte svůj sbor i celou církev Kristovu rádi. Ať vás Duch svatý posiluje v hledání, jak evangelium šířit dál a dál, jak udržet kontakt s každým členem sboru, jak mírnit samotu těch, kdo ji tíživě prožívají.

Podporujme úsilí těch, kdo v čase omezení a zákazů povzbuzují sebe i ostatní, přinášejí naději vzdor šířící se nemoci.

Povzbuzujme se navzájem nadějným slovem o tom, že opouštěním stávajících zvyklostí nekončí zázrak života, že změnou dosud obvyklého způsobu života se příchod Božího království nepřibrzdí, ani nezastaví.

Hledejme v těžké situaci lásku, naději, víru; přejme je sobě, svým blízkým a milým, i lidem za hranicemi rodin a sborů.

A především se modleme za:

nemocné
umírající
ty, kterým zemřel blízký člověk
pracovníky ve zdravotnictví, Diakonii, Charitě, sociálních službách
ty, kdo o nemocné pečují doma
pracovníky církví, kteří šíří naději evangelia do míst, kde naděje chybí
ty, kdo povzbuzují sebe i ostatní vzdor šířící se nemoci
žáky, studenty, jejich rodiče, učitele
své rodiny, své blízké a přátele, i sami za sebe
trpící v uprchlických táborech
trpící a vězněné v zemích, kde vládne strach a násilí.

To vše v naději, že Kristus zvítězil nad smrtí. A proto – ať žijeme či umíráme – ani zlá nemoc nezruší jeho vztah k nám.

Synodní senior Daniel Ženatý, synodní kurátor Vladimír Zikmund a další členové synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Comments are closed.